ביאורים במאמרי רבנו
  www.biurim.022.co.il
ביאורים במאמרי רבנו
יום ג', טו’ בסיון תשע”ט
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מאמר ד"ה להבין ענין נרות חנוכה התשכ"ו - חדש מאמר ד"ה פדה בשלום ה'תשכ"ו -חדש מאמר ד"ה "פדה בשלום נפשי" ה'תשמ""א יצא לאור בקונטרס ט'- י' כסלו ה'תשמ"ח מאמר ד"ה ויאמר לו יהונתן גו' שבת פרשת תולדות ה'תשמ"ה, יצא לאור בקונטרס ר"ח כסלו ה'תשנ"ב מאמר ד"ה "מרגלא בפומי' דרבא תכלית תשובה ומעשים טובים" , שבת פרשת וישלח ה'תש"מ , י"ל בקונטרס י"ד כסלו ה'תנש"א מאמר ד"ה פדה בשלום נפשי ה'תשל"ט מאמר ד"ה פתח אליהו תשט"ו מאמר ד"ה תנו רבנן מצות נר חנוכה