ביאורים במאמרי רבנו
  www.biurim.022.co.il
ביאורים במאמרי רבנו
יום ג', טו’ בסיון תשע”ט
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בשבח והודיה לה', מוגש בזה לפני ציבור הגולשים, מאגר מאמרים מאת הרבי מליובאוויטש בסדרת 'ביאורים במאמרי רבינו'. כל מאמר מלווה ב"ביאורי המושגים" – הסברה והרחבה של מושגים יסודיים בחסידות המופיעים בגוף המאמר. כמו כן, הוספנו במקומות הנצרכים בגוף המאמר, הסברה של קשר העניינים. הביאורים נלקטו ונכתבו על ידי הרה"ת ר' מנחם מענדל שיחי' אשכנזי. בכתיבת הביאורים, הסתייענו רבות בהסברים שהשמיע הרה"ח ר' יואל שיחי' כהן, בהזדמנויות שונות. * מכון 'ביאורים במאמרי רבנו', פועל בחסותו ותמיכתו האדיבה של הנגיד החסידי, הרב יוסף יצחק הכהן שיחי' גוטניק מלבורן אוסטרליה, אשר נדבה רוחו לפתוח את רזי תורת רבנו בפני קהל רחב של לומדי תורת החסידות ולהפיצה ככל האפשר 'חוצה'. זכות התקשרות הרבים באילנא דחיי, על ידי לימוד תורת רבנו, תעמוד לו לזכות בקיום כל ברכות רבנו אליו במילואם וכפשוטם ולרוות נחת רב מכל יו"ח, בגשמיות וברוחניות. * תודתנו נתונה להנהלת קה"ת על נתינת רשות מיוחדת להדפסת המאמרים. כבר אמר דוד המלך, "שגיאות מי יבין" (תהלים יט,יג). יתכן כי נפלו אי-הבנות בעניינים המבוארים. על כן שטוחה בקשתנו בפני ציבור המעיינים בקונטרס – לשלוח את הערותיהם ונתקנם בבוא העת אי"ה. יהי רצון מהשי"ת כי העיסוק בדא"ח בכלל ובתורת רבינו במיוחד, יזרז את קיום הייעוד: "כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" (ישעיה יא,ט). כתובת למשלוח הערות: ת.ד. 485 כפר חב"ד. או: mm.ashkenazi@gmail.com