ביאורים במאמרי רבנו
  www.biurim.022.co.il
ביאורים במאמרי רבנו
יום ד', יג’ בכסלו תשע”ט
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בס"דקורא יקר,הנידון: סיוע באחזקת מכון ל'ביאורים במאמרי רבנו'כידוע לך סדרת 'ספר המאמרים מלוקט' מכילה עניינים עמוקים ונפלאים, ובהם חידושים וביאורים בחסידות מכ"ק אדמו"ר שלא נודעו בדורות קודמים. אך דא עקא, שעניינים אלה כתובים באופן מאוד מתומצת וקצר, ועל כן הם מובנים רק לאדם שיש לו כבר ידיעה רבה בחסידות. ביודענו את הקושי, התחלנו בשנים האחרונות להתעסק בהוצאה לאור של סדרה בשם "ביאורים במאמרי רבנו", שעניינה הוא לבאר את העומק שבמאמרים, ולתת ללומד מושגים בסיסיים בחסידות להבנת התוכן. ב"ה כתבנו כבר ביאורים על מאמרים רבים והדפסנו אותם בחוברות . חוברות אלו מחולקות באלפי עותקים (5000) ברחבי העולם ומופצות גם באינטרנט באתר זה ובאתרי חב"ד נוספים. החוברות מתקבלות בקורת רוח בקרב אנ"ש והתמימים. מכאן גם למדנו על הצמא הגדול הקיים בהבנת מאמרי רבנו לכללות אנ"ש והתמימים. בכל מאמר מושקעות מאות שעות של עבודה ומחשבה רבה, על ידי חברי המכון, הן בביאור העניינים עצמם, והן כיצד לבאר העניין בשפה שתובן לקורא. ביאורים רבים נכתבים עפ"י ענינים שביאר הרה"ח ר' יואל שיחי' כהן בשיעוריו. אנו מחפשים 'שותפים' שיעזרו לנו לשאת את העול הכספי של המכון, כדי שנוכל להתמסר לזה בכל מאודנו, ולהוציא כשמונה מאמרים בשנה, כך שבעוד תקופה נוכל להוציא ספר מביאורים אלה.זאת הזדמנות פז, לקשר יהודים רבים לרבנו, כפי המופיע בהיום יום שע"י לימוד תורתו מתקשרים אליו, ולכן כל מי שיירתם לכך זכותו גדולה. ניתן להקדיש מאמר לזכות יקירכם. לתרומות והקדשות בשם חברי המכון מנחם מענדל אשכנזי – יו"ר