ביאורים במאמרי רבנו
  www.biurim.022.co.il
ביאורים במאמרי רבנו
יום ש', כז’ בתשרי תשע”ו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מאמר ד"ה "זה היום תחילת מעשיך" ה'תשמ"א - חדש מאמר ד"ה "יבחר לנו את נחלתנו" תשכ"ג מאמר ד"ה "שובה ישראל" תשל"ז מאמר ד"ה "וכל אדם לא יהיה באהל מועד וגו'" תשכ"ג מאמר ד"ה "בסוכות תשבו שבעת ימים" תשכ"גמאמר ד"ה תורה צוה לנו משה ה'תשכ"ג