ביאורים במאמרי רבנו
  www.biurim.022.co.il
ביאורים במאמרי רבנו
יום א', כט’ בכסלו תשע”ח
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מאמר ד"ה "זה היום תחילת מעשיך" ה'תשמ"א - חדש מאמר ד"ה "יבחר לנו את נחלתנו" תשכ"ג מאמר ד"ה "שובה ישראל" תשל"ז - חדש מאמר ד"ה "וכל אדם לא יהיה באהל מועד וגו'" תשכ"ג מאמר ד"ה "בסוכות תשבו שבעת ימים" תשכ"גמאמר ד"ה תורה צוה לנו משה ה'תשכ"ג